A "Nyerj jegyet az Intersolar 2024 kiállításra!" verseny szabályzata

1. Szakasz Általános rendelkezések

1.1. Jelen szabályzat határozza meg a „Mézszüret a Solplanettel” elnevezésű versenyen való részvétel szabályait.

1.2. A verseny Magyarország egész területén zajlik.

1.3 A "Mézszüret verseny a Solplanettel" (a továbbiakban: verseny) szervezője a Solplanet. E-mail: sales.hu@solplanet.net Tel: 601 338 651

1.4. A Verseny nyereményeinek támogatója a Szervező.

1.5. A versenyt kizárólag a Facebook közösségi oldalon szervezik.

1.6. A Verseny célja a Solplanet márka népszerűsítése.

1.8 A Verseny eredményhirdetésére 2024. június 14-én 17 órakor kerül sor a Versenyhirdetés során.

1.9. A verseny lebonyolítása a https://www.facebook.com/SolplanetHungary weboldalon, a továbbiakban: Verseny honlapja, jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján történik. A szabályzat a Verseny honlapján is elérhető.

1.10 A Verseny eredményét a jelen Szabályzatban meghatározott időpontban hirdetik ki a Verseny honlapján.

1.11. A versenyt semmilyen módon nem szponzorálja, nem társítja, nem támogatja vagy közvetlenül nem adminisztrálja a Facebook. A Szabályzat által megkövetelt összes információt a Résztvevők személyes adatainak adminisztrátorának rendelkezésére bocsátjuk, és nem a Facebooknak.

1.12. Jelen Szabályzat egyaránt vonatkozik a Verseny Résztvevőire - akikre teljes egészében vonatkozik – illetve a Verseny jelentkezőire, akikre különösen a jelen Szabályzat 4. és 7. pontjában foglaltak vonatkoznak közvetlenül.

2. Szakasz. Résztvevők

2.1. A Verseny Résztvevője minden nagykorú (teljes cselekvőképességgel rendelkező), Magyarország területén lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki a Facebook (www.facebook.com) felhasználója - a továbbiakban: Résztvevő a Szabályzatban .

2.2. Résztvevők lehetnek korlátozottan cselekvőképes személyek is, akik törvényes gondviselőik (szülők, örökbefogadók, cselekvőképtelen személyek részére kijelölt gyámok) hozzájárulásával rendelkeznek.

2.3. A Versenyen nem vehetnek részt olyan személyek, akik a Szervező, Lebonyolító vagy a Verseny lebonyolításában közvetlenül részt vevő egyéb jogalanyok által munkaviszonyban álló, fizetős szolgáltatást nyújtó vagy megbízásból munkát végzők, valamint ezen személyek családtagjai. A Szabályzat alkalmazásában családtagok a felmenők, leszármazottak, testvérek, házastársak és örökbefogadott személyek.

2.4. A Verseny résztvevői státusz megszerzésének feltételei a következők:
a) pontban meghatározott feltételek teljesítése a fenti 2.1-2.3. pontban meghatározott versenynapokon;
b) a Pályázati Válasz benyújtása a jelen szabályzat 4. pontjában megjelölt módon;
c) jelen Szabályzat elolvasása és elfogadása;
d) a Szabályzat feltételeinek teljesítése.

3. Szakasz. Feltételek elfogadása

3.1. A Résztvevő a Versenyben való részvétellel kijelenti, hogy:
a) elfogadja jelen Szabályzatot;
b) hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete értelmében. valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezéséről, beleértve az Ön személyes adatainak harmadik fél részére történő továbbítását a Verseny lebonyolítása céljából.

3.2. A Résztvevő a Versenyben való részvételével kijelenti, hogy
a) a 2.1 – 2.3. pontok szerinti résztvevő;
b) a Szabályzatot elolvasta és elfogadja;
c) hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelete értelmében. valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyezéséről a Verseny lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása és a nyeremény elküldése érdekében, beleértve az Ön személyes adatainak harmadik félnek történő továbbítását is;
d) hozzájárul ahhoz, hogy a Versenynyertesek névsora közzététele érdekében a vezeték- és keresztnév jegyzéket közzétegye a Verseny honlapján. A fenti hozzájárulás magában foglalja a Résztvevő hozzájárulását is ahhoz, hogy a Versenyválaszt a Verseny honlapján közzétegye;
e) engedélyt (a továbbiakban: Kizárólagos Engedély) ad a pontban meghatározott feltételekkel. A Szabályzat 6.2.
f) A Pályázati Válasz egyéni és eredeti kreativitásának megnyilvánulása, valamint az, hogy a Pályázati Válaszhoz minden joga megvan, és azok semmilyen módon nincsenek korlátozva vagy megterhelve, valamint a Pályázat általa adott válasz szabályozása. a Pályázat elküldését követően a Szervező jogait nem érinti.

3.3. Az adatszolgáltatás, a nyilatkozatok benyújtása, valamint a jelen Szabályzatban felsorolt ​​valamennyi hozzájárulás és engedély megadása önkéntes, de a Versenyen való részvételhez szükséges.

3.4. A Résztvevő köteles a Szervezőt írásban tájékoztatni a Versenyben megadott személyes adataiban bekövetkezett változásról.


4. Szakasz Szabályok

4.1. Hogy megnyerhesd az egyik belépőjegyet, a bejegyzés alatti hozzászólásban tedd közzé a legszebb fotovoltaikus telepítés fényképét, amihez Solplanet invertert használtál. A következőket vesszük figyelembe:
- felszerelés módja
- általános összbenyomás.  

A versenyválasznak összhangban kell lennie a verseny témájával. A pályázati választ kommentben kell elhelyezni a versenyposzt alatt, vagy elküldeni e-mailben: sales.hu@solplanet.net

4.2. Minden Résztvevő tetszőleges számú Versenyválaszt küldhet be a Versenyen.

4.3. Egy Résztvevő csak egy nyereményt kaphat a Versenyen.

4.4. Elfogadhatatlan olyan pályázati válaszok benyújtása, amelyek:
a) olyan tartalmat tartalmaznak, amely ellentétes a hatályos jogszabályokkal és a társadalmi együttélés elveivel.
b) vulgáris, obszcén, általában sértőnek tartott tartalmat tartalmaznak;
c) sértik mások jogait;
d) megsértik a jó szokásokat;
e) nem felelnek meg a Szabályzatnak.

4.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az elfogadhatatlan Versenyválaszokat a 4.4. pontban hivatkozott Verseny weboldaláról eltávolítsa. 

4.6. A fenti 4.4. pontban említett Versenyválaszok nem vesznek részt a Versenyben.

4.7. A Versenyen való részvételre való regisztráció a Versenyválasznak a Verseny honlapján történő elküldésével történik.

5. Szakasz. Jutalmak

5.1. A verseny 6 egynapos belépőjegyet tartalmaz az Intersolar Europe 2024-re.

5.2. A nyereményeket a Szervező és az Ügyintéző által kijelölt zsűri ítéli oda.

5.3. 5. §, pontjában felsorolt ​​nyeremények 5.1. díjazásban részesülnek azok, akik a zsűri döntésének megfelelően a témának megfelelő legérdekesebb és legkreatívabb Versenyválaszokat küldték el.

5.4. A nyertes a nyereményt nem cserélheti át másikra vagy annak készpénzzel egyenértékűre, és nem jogosult a nyereményre vonatkozó igényét harmadik személyre átruházni.

5.5. A nyertes nem hivatkozhat arra, hogy a nyereménye milyen tulajdonságokkal rendelkezik.

5.6. A verseny nyereményeit a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében adóköteles lehet a nyeremény után.

5.7. Az Ügyfél felelős a nyeremények Nyertesekhez való eljuttatásáért.

5.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Versenyválaszok hiányában bizonyos esetekben kisebb számú nyereményt adjon ki, (vagy egyáltalán ne adjon ki nyereményt), ahol a Szervező megítélése szerint nyereménnyel kell jutalmazni.

5.9. A nyerteseknek meg kell adniuk e-mail címüket a nyeremény átvételéhez. A Versenynyereményt a Szervező elektronikus úton, e-mailben küldi meg a Nyerteseknek, legkésőbb a Verseny eredményhirdetésétől számított 7 napon belül. A nyereményeket a nyertesek adatainak megadása után küldjük ki, legkésőbb az eredményhirdetést követő 21 munkanapon belül.

5.10. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Résztvevő téves vagy hamis adatot ad meg a lakcímre vonatkozóan, vagy egyéb olyan adatot, amely megakadályozza vagy késlelteti a nyeremények Szervező általi átadását.

5.11. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények átvételének a résztvevőnek felróható okból történő elmaradásáért.